Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2010

12:08

August 08 2010

15:57
Krakowskie Przedmieście 4.08.2010
Krakowskie Przedmieście 4.08.2010
15:51
13 posterunek Biskup/Krzyż
13 posterunek Biskup/Krzyż

August 04 2010

14:28
Gdzie jest krzyż?
Koniec maja. Wichura zniszczyla krzyż i został on schowany do Kancelarii Prezydenta. Protestujący ludzie snują jednak swoje teorie i walczą o jego zwrot. Po ich proteście Krzyz zostaje naprawiony i znów postawiony przed Pałacem Prezydenckim, od tego...

July 21 2010

09:44

July 02 2010

21:53

June 20 2010

23:57

June 09 2010

12:05
Prawie robi różnicę - Janusz Korwin-Mikke
Polacy w trakcie kampanii wyborczej są zalewani masą sloganów, pustych obietnic i frazesów. Tak naprawdę tylko jeden kandydat wie jakie są problemy Polski, ale co ważniejsze, ma przygotowane rozwiązania. Niskie podatki i silne prawo. Wybierz WOLNOŚĆ -...

June 08 2010

18:19
SPOT WYBORCZY GRZEGORZA NAPIERALSKIEGO - DEMOKRACJA
Grzegorz Napieralski mówi o tym, czym dla niego jest demokracja. Spot wyborczy Komitetu Wyborczego kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
07:44
Wojewódzki i Figurski - Plaże
Kuba i Michał prezentują wiersz wyborczy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl